Cynulliad Cenedlaethol Cymru
The National Assembly for Wales

 

 

 

Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd
The Environment and Sustainability Committee

 

 

 

Dydd Mercher, 25 Ebrill 2012
Wednesday, 25 April 2012

 

 

 

Cynnwys
Contents

 

 

         

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon
Introduction, Apologies and Substitutions

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o'r Cyfarfod 
Motion under Standing Order 17.42(vi) to Resolve to Exclude the Public from the Meeting

 

 

 

 

 

Cofnodir y trafodion hyn yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir cyfieithiad Saesneg o gyfraniadau yn y Gymraeg.

 

These proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, an English translation of Welsh speeches is included.


 

 

Aelodau’r pwyllgor yn bresennol
Committee members in attendance

 

Mick Antoniw

Llafur
Labour

 

Yr Arglwydd/Lord Elis-Thomas

Plaid Cymru (Cadeirydd y Pwyllgor)
The Party of Wales (Committee Chair)

 

Rebecca Evans

Llafur
Labour

 

Russell George

Ceidwadwyr Cymreig
Welsh Conservatives

 

Vaughan Gething

Llafur
Labour

 

Llyr Huws Gruffydd

Plaid Cymru
The Party of Wales 

 

Julie James

Llafur
Labour

 

William Powell

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Welsh Liberal Democrats

 

David Rees

Llafur
Labour

 

Antoinette Sandbach

Ceidwadwyr Cymreig
Welsh Conservatives

 

 

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bresennol
National Assembly for Wales officials in attendance

 

 

Alun Davidson

Clerc
Clerk

 

Catherine Hunt

Dirprwy Glerc
Deputy Clerk

 

Nia Seaton

Y Gwasanaeth Ymchwil
Research Service

 

Graham Winter

Y Gwasanaeth Ymchwil
Research Service

 

 

Dechreuodd y cyfarfod am 9.08 a.m.

The meeting began at 9.08 a.m.

 

 

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau a Dirprwyon
Introduction, Apologies and Substitutions

 

 

Yr Arglwydd Elis-Thomas: Bore da. Galwaf y pwyllgor i drefn. Rhoddaf wybod, rhag ofn bod rhywun yn ein gwylio, ni fydd rhan gyhoeddus y cyfarfod hwn yn para’n hir, oherwydd y prif fusnes heddiw yw trafod drafft o’n hadroddiad, a bydd hynny’n digwydd, os cawn gynnig i wneud hynny, mewn sesiwn breifat.

 

Lord Elis-Thomas: Good morning. I call the committee to order. In case anyone is watching, I will just say that the public part of this meeting will not last long, because the main business today is to discuss a draft of our report, and that will happen, if we have a motion to do so, in a private session.

 

 

Nid oes ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

There are no apologies or substitutions.

 

9.09 a.m.

 

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o'r Cyfarfod
Motion under Standing Order 17.42(vi) to Resolve to Exclude the Public from the Meeting

 

 

Yr Arglwydd Elis-Thomas: Byddwn yn gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 3 a 4, sy’n ymwneud â’n hymchwiliad i bolisi ynni a chynllunio yng Nghymru ac ymchwiliad Glastir, ond yn benodol byddwn yn trafod drafft o’r adroddiad. Gofynnaf i rywun gynnig y cynnig.

 

Lord Elis-Thomas: We will exclude the public from the meeting for items 3 and 4, which relate to our inquiry into energy policy and planning in Wales and the Glastir inquiry, but in particular we will be discussing a draft of the report. I ask that someone move the motion.

 

 

Mick Antoniw: I move that

 

 

the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order No. 17.42(vi).

 

 

Yr Arglwydd Elis-Thomas: Gwelaf fod y pwyllgor yn gytûn.

 

Lord Elis-Thomas: I see that the committee is in agreement.

 

Derbyniwyd y cynnig.
Motion agreed.

 

 

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 9.09 a.m.
The public part of the meeting ended at 9.09 a.m.