Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

 

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Rhagfyr 2016

………………………………….

 

Health, Social Care and Sport Committee

 

Public Health (Wales) Bill

 

Consultation Responses

December 2016


 

Cynnws | Contents

 

* Dim ond ar gael yn y Gymraeg | Only available in Welsh

 

Rhif | Number

Sefydliad

Organisation

01

Brian Jones

Brian Jones

02

Unigolyn

Individual

03

Conffederasiwn GIG Cymru

Welsh NHS Confederation

04

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Public Health Wales

05

Sefydliad Siartredig Iechyd yr

Amgylchedd

Chartered Institute for Environmental Health

06

Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Royal College of General Practitioners

07

Cyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd Cymru

Directors of Public Protection Wales

08

BMA Cymru Wales

BMA Cymru Wales

09

Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru

North Wales Community Health Council

10

Cymdeithas Ddeintyddol Prydain

British Dental Association

11

Y Cyngor Fferyllol Cyffredinol

General Pharmaceutical Council

12

Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Community Pharmacy Wales

13

Cytûn

Cytûn

14

Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Royal College of Nursing Wales

15

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Healthcare Inspectorate Wales

16

Coleg Brenhinol y Meddygon (Cymru)

Royal College of Physicians (Wales)          

17

Un Llais Cymru

Un Llais Cymru

18

Diabetes UK Cymru

Diabetes UK Cymru

19

Cancer Research UK

Cancer Research UK

20

Penaethiaid Iechyd yr Amgylchedd Cymru

Wales Heads of Environmental Health Group

21

Age Cymru

Age Cymru

22

British Heart Foundation

British Heart Foundation

23

Company Chemists Association Ltd

Company Chemists Association Ltd

24

Japan Tobacco International

Japan Tobacco International

25

Liz Vann, Uwch Swyddog Siartredig Iechyd yr Amgylchedd

Liz Vann, Senior Chartered Environmental Health Officer

26

Cymorth Canser Macmillan

Macmillan Cymru

27

Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

Royal College of Paediatrics and Child Health

28

Cyngor Sir Penfro

Pembrokeshire County Council

29

ASH Wales Cymru

ASH Wales Cymru

30

Cymdeithas Siopau Cyfleustra

Association of Convenience Stores

31

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Rhondda Cynon Taf County Borough Council

32

Ffederasiwn Cenedlaethol Manwerthwyr Papurau Newydd

National Federation of Retail Newsagents

33

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Older People’s Commissioner for Wales

34

Cymdeithas Fferyllol Frenhinol

Royal Pharmaceutical Society

35

Fontem Ventures

Fontem Ventures

36

Comisiynydd Plant Cymru

Children’s Commissioner for Wales

37

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd

Association of Directors of Public Health

38

Crohn’s and Colitis UK

Crohn’s and Colitis UK

39

Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint

British Lung Foundation

40

Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

Chartered Society of Physiotherapy

41

Comisiynydd y Gymraeg pdf

Welsh Language Commissioner