Y Pwyllgor Cyllid

 

Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Hydref 2016

 

………………………………….

 

Finance Committee

 

Consultation on the Land Transaction Tax and Anti-avoidance of Devolved Taxes (Wales) Bill

 

Consultation Responses

October 2016


Cynnws | Contents

 

*Ar gael yn Gymraeg /Available in Welsh

 

Rhif | Number

Sefydliad

Organisation

LTTA 01

Y Gofrestrfa Tir

Land Registry

LTTA 02

Geldards LLP

Geldards LLP

LTTA 03

Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad Cymru

Country Land and Business Association Cymru

LTTA 04

Cyngor Benthycwyr Morgeisi

Council of Mortgage Lenders

LTTA 05

Sefydliad Siartredig Trethiant

Chartered Institute of Taxation

LTTA 06

Deloitte

Deloitte

LTTA 07

Cymdeithas y Landlordiaid Preswyl

Residential Landlords Association

LTTA 08

Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales

LTTA 09

Eversheds

Eversheds

LTTA 10

Cymdeithas y Gyfreithwyr

Law Society

LTTA 10a

Cymdeithas y Gyfreithwyr

Law Society

LTTA 11

Cymdeithas Genedlaethol yr Asiantau Tai

National Association of Estate Agents

LTTA12

Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig

Royal Institution of Chartered Surveyors

LTTA 13

Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru

National Farmers Union Cymru