Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Ymchwiliad i gynaliadwyedd y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Medi 2016

………………………………….

 

Health, Social Care and Sport Committee

Inquiry into the sustainability of the health and social care workforce

Consultation Responses

September 2016


 

Cynnws | Contents

 

Rhif | Number

Sefylliad

Organisation

01

Age Cymru

Age Cymru

02

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Older People’s Commissioner for Wales

03

Cymorth Canser Macmillan

Macmillan Cancer Support

04

Cŵn Tywys Cymru

Guide Dogs Cymru

05

Coleg Nrysio Brenhinol

Royal College of Nursing

06

Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Community Pharmacy Wales

07

Coleg Brenhinol y Meddygon (Cymru)

Royal College of Physicians (Wales)          

08

Association of Independent Healthcare Organisations

Association of Independent Healthcare Organisations

09

Coleg Brenhinol y Meddygon o Caeredin

Royal College of Physicians of Edinburgh

10

Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

Royal College of Psychiatrists

11

Coleg y Therapyddion Galwedigaethol

College of Occupational Therapists     

12

Conffederasiwn GIG Cymru

Welsh NHS Confederation

13

UNSAIN

UNISON

14

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd

Cardiff University School of Medicine

15

Coleg Brenhinol y Bydwragedd

Royal College of Midwives

16

Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

Royal College of Paediatrics and Child Health

17

Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain Cymru

British Association of Social Workers Cymru

18

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Hywel Dda University Health Board

19

Cyfarwyddwyr Therapïau a Gwyddorau Iechyd

Directors of Therapies and Health Science

20

Multiple Sclerosis Society Cymru

Multiple Sclerosis Society Wales

21

Cymorth Cymru

Help Wales

22

Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru

Royal Pharmaceutical Society Wales

23

 

The British Psychological Society

24

Gofal Canser Marie Curie

Marie Curie Cancer Care

25

The Delivery Unit

The Delivery Unit

26

Institute of Physics and Engineering in Medicine

Institute of Physics and Engineering in Medicine

27

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol

Welsh Local Government Association  and Association of Directors of Social Services

28

Cyngor Gofal Cymru

Care Council for Wales

29

Y Gymdeithas Feddygol Brydeinig Cymru

British Medical Association Cymru Wales

30

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Cwm Taf University Health Board

31

Fforwm Gofal Cymru

Care Forum Wales

32

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Carers Trust Wales

33

Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd

Royal College of Speech and Language Therapists

34

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Betsi Cadwaladr University Health Board

35

Leonard Cheshire Disability

Leonard Cheshire Disability