Dragon Logo - National Assembly for Wales | Logo Ddraig y Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd

Environment and Sustainability Committee

25/02/2016

Agenda’r Cyfarfod
Meeting Agenda

Trawsgrifiadau’r Pwyllgor
Committee Transcripts


Cynnwys
Contents

3....... Cyflwyniadau, Ymddiheuriadau a Dirprwyon
Introductions, Apologies and Substitutions

 

4....... Papurau i’w Nodi
Papers to Note

 

6....... Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o Weddill y Cyfarfod
Motion under Standing Order 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Remainder of the Meeting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd..

 

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included.

Aelodau’r pwyllgor yn bresennol
Committee members in attendance

 

Mick Antoniw
Bywgraffiad|Biography

Llafur
Labour

Russell George
Bywgraffiad|Biography

Ceidwadwyr Cymreig
Welsh Conservatives

Llyr Gruffydd
Bywgraffiad|Biography

Plaid Cymru
The Party of Wales 

Janet Haworth
Bywgraffiad|Biography

Ceidwadwyr Cymreig
Welsh Conservatives

Alun Ffred Jones
Bywgraffiad|Biography

Plaid Cymru (Cadeirydd y Pwyllgor)
The Party of Wales (Committee Chair)

Sandy Mewies
Bywgraffiad|Biography

Llafur (yn dirprwyo ar ran Jeff Cuthbert)
Labour (substitute for Jeff Cuthbert)

Julie Morgan
Bywgraffiad|Biography

Llafur
Labour

William Powell
Bywgraffiad|Biography

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Welsh Liberal Democrats

Jenny Rathbone
Bywgraffiad|Biography

Llafur
Labour

Joyce Watson
Bywgraffiad|Biography

Llafur
Labour

 

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bresennol
National Assembly for Wales officials in attendance

 

Alun Davidson

Clerc
Clerk

Adam Vaughan

Dirprwy Glerc
Deputy Clerk

 

Dechreuodd y cyfarfod am 09:33.
The meeting began at 09:33.

 

Cyflwyniadau, Ymddiheuriadau a Dirprwyon
Introductions, Apologies and Substitutions

 

Alun Ffred Jones: [Anghlywadwy.]—a chroesawu pawb i’r cyfarfod. Mae ymddiheuriadau. Mae Julie Morgan wedi ymddiheuro ac mae David Rees yn dirprwyo drosti. Mae William Powell wedi ymddiheuro ac mae Russell George wedi ymddiheuro, ac nid oes dirprwyon drostyn nhw. Y rheolau arferol ynglŷn â larymau tân yw i ddilyn yr ystlyswyr os bydd yna larwm tân, a gofynnaf i bawb roi eu ffôn symudol ar ‘tawel’.

 

Alun Ffred Jones: [Inaudible.]and I’d like to welcome everybody to the meeting. There are apologies. Julie Morgan has apologised and David Rees is substituting on her behalf. William Powell has apologised and Russell George has apologised, and there are no substitutions for them. The usual rules apply regarding the fire alarms, which is to follow the ushers if there is a fire alarm, and I ask everyone to put their phones on ‘silent’.

 

Is there no translation this morning? Was there translation? Oh, right.

 

A oes yna unrhyw Aelod ishio datgan buddiannau o dan Reolau Sefydlog? Na. Dyna ni, felly.

 

Does any Member want to declare an interest under the Standing Orders? No.

09:34

 

Papurau i’w Nodi
Papers to Note

 

Alun Ffred Jones: Fe wnawn ni symud ymlaen i’r ail eitem a’r papurau i’w nodi. Mae pedwar papur i’w nodi’r bore yma. Mae yna wybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Gweinidog yr economi ynglŷn â’n hymchwiliad ni ar ddyfodol ynni craffach. Nodyn ydy o ar wahanol agweddau. Nid wyf yn credu ei fod o’n newid dim ar ein hadroddiad ni—nid wyf yn credu, oni bai bod rhywun ishio codi rhywbeth.

 

Alun Ffred Jones: Therefore, we’ll  move on to the second item—papers to note. There are four papers to note this morning. There is additional information from the Minister for Natural Resources and the economy Minister regarding our inquiry on a smarter energy future. It is a note on different aspects. I don’t think it changes anything in our report, unless somebody wants to raise something.

Wedyn mae llythyron wedi dod gan gadeirydd y Cyd-bwyllgor ar Hawliau Dynol at y Llywydd, sydd wedi cael eu pasio ymlaen i ni, ynglŷn â’r awgrym o ddiddymu’r Ddeddf Hawliau Dynol 1998, ac mae gan Harriet Harman lythyr yma. Rwyf wedi nodi o’r blaen mewn lle arall—nid wyf yn siŵr, ond mae fel petai hi’n canolbwyntio ar yr effaith ar yr Alban, ond dyna fo. Sori?

 

Then there are letters from the chair of the Joint Committee on Human Rights to the Presiding Officer, which have been passed on to us, regarding the suggestion relating to repealing the Human Rights Act 1998. There is a letter here from Harriet Harman. I have noted previously in another place as, I’m not sure, but it looks as if she’s concentrating on the impact on Scotland, but there we are. Sorry?

 

Mick Antoniw: There’s a letter that was sent to Rosemary Butler. I presume there’s been a response to it, but the point being made is that, basically, none of this should be happening when the Assembly and Scotland are in purdah, so that we can’t actually respond, because we regard these as matters of considerable importance. The only thing I can work out from this is what the response was and that, quite clearly, we should be absolutely in agreement with the position that is being made in respect of Scotland as well.

 

Alun Ffred Jones: Do you want us as a committee to respond to Rosemary Butler, presumably, along those lines?

 

Mick Antoniw: Yes.

 

Alun Ffred Jones: So, we’ll respond along those lines to Rosemary Butler.

 

Wedyn mae ymateb gan y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd ynglŷn â labelu cynhyrchion organig, a wedyn ymateb y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a'r Dirprwy Weinidog i’r craffu ar y gyllideb a’r ymateb. A oes unrhyw sylw ynglŷn â’r rheini neu a ydych chi’n barod i’w nodi nhw? Nodi, ocê.

 

We have a response from the Deputy Minister for Farming and Food regarding the labelling of organic products and a response from the Minister for Natural Resources and the Deputy Minister on the budget scrutiny and response. Does any Member have a comment or are you ready to note these papers? Note, okay.

 

Happy? Okay. Diolch yn fawr iawn.

 

09:37

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o Weddill y Cyfarfod
Motion under Standing Order 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Remainder of the Meeting

 

Cynnig:

 

Motion:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42 (vi).

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42 (vi).

 

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

 

 

Alun Ffred Jones: Reit, rwy’n cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod. Cynnig.

 

Alun Ffred Jones: I propose in accordance with Standing Order 17.42 that the committee resolves to meet in private for the remainder of today’s meeting. Move.

Happy? Diolch yn fawr.

 

Derbyniwyd y cynnig.
Motion agreed.

 

 

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 09:37.
The public part of the meeting ended at 09:37.