Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

The Constitutional and Legislative Affairs Committee

02/11/2015

 

Trawsgrifiadau’r Pwyllgor
Committee Transcripts


Cynnwys
Contents

         

3....... Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau
Introductions, Apologies, Substitutions and Declarations of Interest

 

4....... Offerynnau nad ydynt yn Cynnwys Unrhyw Faterion i’w Codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3
Instruments that Raise No Reporting Issues under Standing Order 21.2 or 21.3

 

5....... Papurau i’w Nodi
Papers to Note

 

5....... Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o’r Cyfarfod
Motion under Standing Order 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Meeting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd.

 

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included.


 

Aelodau’r pwyllgor yn bresennol
Committee members in attendance

 

Alun Davies

Llafur
Labour

Suzy Davies

Ceidwadwyr Cymreig
Welsh Conservatives

Dafydd Elis-Thomas

Plaid Cymru
The Party of Wales

David Melding

Y Dirprwy Lywydd a Chadeirydd y Pwyllgor
The Deputy Presiding Officer and Committee Chair

William Powell

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Welsh Liberal Democrats

 

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bresennol
National Assembly for Wales officials in attendance

 

Stephen Boyce

Y Gwasanaeth Ymchwil
Research Service

Gwyn Griffiths

Uwch-gynghorydd Cyfreithiol
Senior Legal Adviser

Gareth Howells

Cynghorydd Cyfreithiol
Legal Adviser

Naomi Stocks

Ail Glerc
Second Clerk

Joanest Varney-Jackson

Uwch-gynghorydd Cyfreithiol
Senior Legal Adviser

Gareth Williams

Clerc
Clerk

 

Dechreuodd y cyfarfod am 14:29.
The meeting began at 14:29.

 

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Introductions, Apologies, Substitutions and Declarations of Interest

 

[1]          David Melding: Good afternoon, everyone, and welcome to this meeting of the Constitutional and Legislative Affairs Committee. I will start with the usual housekeeping announcements. We do not expect a routine fire drill, so if we hear the bell, please follow the instructions of the ushers. Can you switch all mobile devices to at least ‘silent’? These proceedings will be conducted in Welsh and English, and when Welsh is spoken there is a translation on channel 1, and channel 0 will amplify our proceedings, should you require that service.

 

14:30

 

Offerynnau nad ydynt yn Cynnwys Unrhyw Faterion i’w Codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Instruments that Raise No Reporting Issues under Standing Order 21.2 or 21.3

 

[2]          David Melding: Item 2, then, is instruments that raise no reporting issues. They are listed, however. I know Gwyn wants to speak to one of them, to commend good practice, which I’m sure we are all very pleased to hear. [Laughter.]  Gwyn.  

 

[3]          Mr Griffiths: Diolch, Gadeirydd. Rwyf am gyfeirio yn fyr iawn at y Rheoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Darpariaethau Canlyniadol) 2015. Mae’r rheoliadau yma yn gwneud darpariaethau yn ymwneud ag amserlennu paratoi adroddiadau, ac yn y blaen, yn sgil yr angen i amseru hynny yn unol â gofynion eraill, megis penodi'r comisiynydd. Ac felly, roeddwn am dynnu eich sylw chi at y rheoliadau yma, gan fod y pwyllgor yn edrych ar ddarpariaethau canlyniadol pan mae’n ystyried Biliau. Dyma enghraifft dda o’r math o ddefnydd y dylid ei wneud o’r pŵer i wneud darpariaethau canlyniadol.

 

Mr Griffiths: Thank you, Chair. I want to refer very briefly to the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 (Consequential Provisions) Regulations 2015. These regulations make provisions relating to timetabling the preparation of reports, and so forth, in the wake of the need to time that in accordance with other requirements, such as the appointment of the commissioner. So, I just wanted to draw your attention to these regulations, given that the committee looks at consequential provisions when it considers Bills. This is a good example of the kind of use that should be made of the power to make consequential provisions.

 

[4]          David Melding: Duly noted, and it’s something we can point out in the future; that’s very, very helpful. Okay, if there are no other issues, we’ll move to item 3, papers to note.

 

14:31

 

Papurau i’w Nodi
Papers to Note

 

[5]          David Melding: I think the matters arising we can, perhaps, deal with in our private session, but we have there correspondence from the Secretary of State for Wales—just formal notification of the Draft Wales Bill. There’s a letter from the Presiding Officer about the Business Committee’s legacy work, and then correspondence from Lord Boswell, chair of the House of Lords European Union Committee. Both of those items relate to issues I think we do need to discuss further. So, we’re happy to note those papers.

 

14:32

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o’r Cyfarfod
Motion under Standing Order 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Meeting

 

Cynnig:

Motion:

 

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(vi).

 

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

 

[6]          David Melding: I move the relevant Standing Order that we conduct the rest of today’s meeting in private, unless any Member objects. I don’t see any Member objecting, so please switch off the broadcasting equipment.

 

Derbyniwyd y cynnig.
Motion agreed.

 

 

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 14:32.
The public part of the meeting ended at 14:32.