Cofnod y Trafodion
The Record of Proceedings

Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

The Communities, Equality and Local Government Committee

22/10/2015

 

Trawsgrifiadau’r Pwyllgor
Committee Transcripts


Cynnwys
Contents

3....... Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datganiadau o Fuddiant

......... Introductions, Apologies, Substitutions and Declarations of Interest

 

4....... Papurau i’w Nodi

......... Papers to Note

 

4....... Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o Weddill y Cyfarfod

......... Motion Under Standing Order 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Remainder of the Meeting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd.

 

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included.

Aelodau’r pwyllgor yn bresennol
Committee members in attendance

 

Peter Black

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Welsh Liberal Democrats

Christine Chapman

Llafur (Cadeirydd y Pwyllgor)
Labour (Committee Chair)

Alun Davies

Llafur
Labour

Jocelyn Davies

Plaid Cymru
The Party of Wales

Janet Finch-Saunders

Ceidwadwyr Cymreig
Welsh Conservatives

Mike Hedges

Llafur
Labour

Gwyn R. Price

Llafur
Labour

Rhodri Glyn Thomas

Plaid Cymru
The Party of Wales

 

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bresennol
National Assembly for Wales officials in attendance

 

Sarah Beasley

Clerc
Clerk

Rhys Iorwerth

Y Gwasanaeth Ymchwil
Research Service

Sarah Sargent

Dirprwy Glerc
Deputy Clerk

 

Dechreuodd y cyfarfod am 09:03.
The meeting began at 09:03.

 

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datganiadau o Fuddiant
Introductions, Apologies, Substitutions and Declarations of Interest

 

[1]          Christine Chapman: Good morning, everyone, and welcome to the Communities, Equality and Local Government Committee. We’ve had apologies today from Gwenda Thomas, and there aren’t any substitutes.

 

Papurau i’w Nodi
Papers to Note

 

[2]          Christine Chapman: There are a number of papers to note. So, if you’re happy with those.

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o Weddill y Cyfarfod
Motion Under Standing Order 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Remainder of the Meeting

 

Cynnig:

 

Motion:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(vi).

 

Cynigiwyd y cynnig.
Motion moved.

 

 

[3]          Christine Chapman: Could I now invite the committee to move into private session for the remainder of the meeting? We have a number of items to discuss regarding the evidence we received last week. So, could I invite? Okay. Thank you.

 

Derbyniwyd y cynnig.
Motion agreed.

 

 

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 09:03.
The public part of the meeting ended at 09:03.