Geirfa’r Gyfraith

 

Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru)

 

Cyflwyniad

 

Mae’r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o’r termau technegol a deddfwriaethol Cymraeg sy’n gysylltiedig â’r Bil Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) (‘y Bil’), a hynny er gwybodaeth i Aelodau. Cyflwynwyd y Bil ar 13 Gorffennaf 2015 gan Jane Hutt AC, yr Aelod Cynulliad sy’n gyfrifol am y Bil. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil at y Pwyllgor Cyllid.

 

 

Termau penodol i’r Bil

¡   

¡  appeal(s) – apêl/apelau

¡  appealable decision  – penderfyniad apeladwy

¡  claim(s) – hawliad(au)

¡  claimant – hawlydd

¡  closure notice – hysbysiad cau

¡  contract settlement – setliad contract

¡  criminal offence(s) – trosedd(au)

¡  debtor – dyledwr

¡  debtor contact notice – hysbysiad cyswllt dyledwr

¡  default penalty – cosb ddiofyn

¡  delayed tax – treth oediedig

¡  determination(s) – dyfarniad(au)

¡  devolved tax(es) – treth ddatganoledig/trethi datganoledig

¡  devolved taxpayer – trethdalwr datganoledig

¡  disclose – datgelu

¡  disclosure – datgeliad

¡  double assessment – asesiad dwbl

¡  double jeopardy – cosbi ddwywaith

¡  enquiry/enquiries – ymholiad(au)

¡  executive member – aelod gweithredol

¡  filing date – dyddiad ffeilio

¡  identification notice – hysbysiad adnabod

¡  inaccuracy/inaccuracies – anghywirdeb(au)

¡  information notice – hysbysiad gwybodaeth

¡  inspect(vb) – archwilio

¡  inspection(s) – archwiliad(au)

¡  interest – llog

¡  investigation(s) – ymchwiliad(au)

¡  investigatory powers – pwerau ymchwilio

¡  late payment interest – llog taliadau hwyr

¡  late payment interest rate – cyfradd llog taliadau hwyr

¡  late payment interest start date  – dyddiad dechrau llog taliadau hwyr

¡  liability/liabilities – rhwymedigaeth(au)

¡  non-executive member – aelod anweithredol

¡  notice – hysbysiad

¡  notice of enquiry – hysbysiad ymholiad

¡  notice of request – hysbysiad am gais

¡  obligation(s) – rhwymedigaeth(au)

¡  obstruction – rhwystr

¡  offence(s) – trosedd(au)

¡  overpaid tax – treth a ordalwyd

¡  parent undertaking(s) – rhiant-ymgymeriad(au)

¡  penalty/penalties – cosb(au)

¡  potential lost revenue – refeniw posibl a gollir

¡  premises – mangre

¡  privileged communications – gohebiaeth freintiedig

¡  privileged information – gwybodaeth freintiedig

¡  property – eiddo

¡  protected taxpayer information – gwybodaeth warchodedig am drethdalwr

¡  protection – amddiffyniad

¡  Public Services Ombudsman – Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus

¡  rate(s) of interest – cyfradd(au) llog

¡  receipt(s) – derbynneb/derbynebau

¡  recipient – derbynnydd

¡  reimbursement – talu’n ôl

¡  relevant amount – swm perthnasol

¡  relevant official – swyddog perthnasol

¡  relief – ymwared

¡  repay – ad-dalu

¡  repayment interest – llog ad-daliadau

¡  repayment interest – llog ad-daliadau

¡  repayment interest rate – cyfradd llog ad-daliadau

¡  settlement agreement – cytundeb setlo

¡  settlement(s) – setliad(au)

¡  subsidiary undertaking(s) – is-ymgymeriad(au)

¡  tax period – cyfnod treth

¡  tax position – sefyllfa dreth

¡  tax return(s) – ffurflen dreth/ffurflenni treth

¡  taxpayer notice – hysbysiad trethdalwr

¡  taxpayer notice – hysbysiad trethdalwr

¡  tribunal – tribiwnlys

¡  third party notice(s) – hysbysiad(au) trydydd parti

¡  under-assessment – tanasesiad

¡  under-determination – tanddyfarniad

¡  undertaking(s) – ymgymeriad(au)

¡  unidentified third party notice – hysbysiad trydydd parti anhysbys

¡  unjustified enrichment – cyfoethogi anghyfiawn

¡  Welsh Consolidated Fund – Cronfa Gyfunol Cymru

¡  Welsh Revenue Authority – Awdurdod Cyllid Cymru

¡  WRA – ACC

¡  WRA assessment – asesiad ACC

¡  WRA determination – dyfarniad ACC

¡   

 

 

 

 

Termau deddfwriaethol cyffredinol

¡   

¡  affirmative resolution – penderfyniad cadarnhaol

¡  commencement  – cychwyn

¡  duty/duties – dyletswydd(au)

¡  enactment – deddfiad

¡  Explanatory Memorandum – Memorandwm Esboniadol

¡  general principles –  egwyddorion cyffredinol

¡  financial resolution – penderfyniad ariannol

¡  guidance – canllawiau

¡  legislative competence – cymhwysedd deddfwriaethol

¡  Member in charge (of the Bill) – Aelod sy’n gyfrifol (am y Bil)

¡  regulation(s) – rheoliad(au)

¡  regulatory impact assessment –  asesiad effaith rheoleiddiol

¡  Royal Assent – Cydsyniad Brenhinol

¡  short title – enw byr

¡  Stage 1 –  Cyfnod 1

¡  subordinate legislation – is-ddeddfwriaeth

 

¡   

Rhagor o wybodaeth

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Richard Bettley (Richard.Bettley@cynulliad.cymru) yn y Gwasanaeth Ymchwil.