Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

 

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Cyfnod 1

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

2015

 

………………………………….

 

Communities, Equality and Local Government Committee

 

Historical Environment (Wales) Bill: Stage 1

 

Consultation Responses

2015


 

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Consultation Responses

HE 01

Geoff Wainwright

Geoff Wainwright

HE 02

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

Clwyd-Powys Archaeological Trust

HE 02a

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

Clwyd-Powys Archaeological Trust

HE 03

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed  

Dyfed Archaeological Trust

HE 04

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

Gwynedd Archaeological Trust

HE 05

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg Gwent

Glamorgan-Gwent Archaeological Trust

HE 06

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Welsh Local Government Association

HE 07

Cymdeithas Cyfraith Amgylcheddol y DU

The UK Environmental Law Association

HE 08

Ralph A Griffiths

Ralph A Griffiths

HE 09

Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymru

National Trust Wales

HE 10

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Royal Commission on the Ancient and Historical Monument

HE 11

Cymdeithas Ddinesig Caerdydd

Cardiff Civic Society

HE 12

Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru

Welsh Historic Gardens Trust

HE 13

Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru

Federation of Museums and Art Galleries of Wales

HE 14

Ken Richards

Ken Richards

HE 15

Cyd-bwyllgor Polisi Archaeoleg Forwrol

The Joint Nautical Archaeology Policy Committee

HE 16

Trysor

Trysor

HE 17

Adfer Ban a Chwm

Adfer Ban a Chwm

HE 18

Sefydliad Siartredig yr Archeolegwyr

Chartered Institute for Archaeologists

HE 19

Dr Charles Mynors

Dr Charles Mynors

HE 19a

Dr Charles Mynors

Dr Charles Mynors

HE 20

David Thorne

David Thorne

HE 21

Cyngor Sir Ynys Môn

Isle of Anglesey County Council

HE 22

Cytûn Eglwysi Ynghyd yng Nghymru

Cytûn Churches Together in Wales

HE 23

Y Grŵp Sioraidd

The Georgian Group

HE 24

Cyngor Sir Ddinbych

Denbighshire County Council

HE 25

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Bridgend County Borough Council

HE 26

Martin Locock

Martin Locock

HE 27

Cyfoeth Naturiol Cymru

Natural Resources Wales

HE 28

Zoë Henderson

Zoë Henderson

HE 29

Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol

Institute of Historic Building Conservation

HE 30

Yr Eglwys yng Nghymru

The Church in Wales

HE 31

Y Gymdeithas Tai Hanesyddol

Historic Houses Association

HE 32

NFU Cymru

NFU Cymru

HE 33

Cyngor Gwynedd

Gwynedd Council

HE 34

Y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol

The Royal Town Planning Institute

HE 35

Y Gronfa Treftadaeth Bensaernïol

The Architectural Heritage Fund

HE 36

Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu

Construction Industry Training Board

HE 37

Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru

Civic Trust Cymru

HE 38

Comisiynydd y Gymraeg

Welsh Language Commissioner

HE 39

Ffederasiwn Eiddo Prydain

British Property Federation

HE 40

Cyngor Sir Powys

Powys County Council

HE 41

Grwp Treftadaeth Cymru 

Wales Heritage Group

HE 42

Cyd-bwyllgor y Cymdeithasau Amwynderau Cenedlaethol

The Joint Committee of the National Amenity Societies (JCNAS)

HE 43

Y Gymdeithas Diogelu Adeiladau Hynafol

The Society for the Protection of Ancient Buildings (SPAB)

HE 44

Cymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad

Country Land and Business Association (CLA)

HE 45

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Wrexham County Council

HE 46

Awdurdodau Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Arfordir Penfro ac Eryri

Brecon Beacons, Pembrokeshire Coast and Snowdonia National Park Authorities

HE 47

Stephen Briggs

Stephen Briggs

HE 48

Fforwm Gwyddoniaeth mewn Treftadaeth Genedlaethol

The National Heritage Science Forum (NHSF)

HE 49

Cyngor Sir Fynwy

Monmouthshire County Council