Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

 

 

Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Ebril 2015

 

………………………………….

 

Communities, Equality and Local Government Committee

 

 

Renting Homes (Wales) Bill

 

Consultation Responses

April 2015


 

* Ar gael yn Gymraeg /Available in Welsh

 

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Consultation Responses

RH 01

Dinas a Sir Abertawe

City and County of Swansea

RH  02

George Bednar

George Bednar

RH 03

Anabledd Cymru

Disability Wales

RH 04

Nwy Prydain

British Gas

RH 05

Let Down in Wales

Let Down in Wales

RH 06

Electrical Safety First

Electrical Safety First

RH 07

Professor Martin Partington

Professor Martin Partington

RH 08*

Cymdeithas y Cyfreithwyr

The Law Society

RH 09

Linc-Cymru Cymdeithas Tai

Linc-Cymru Housing

RH 10*

Cyngor Dinas Caerdydd

City of Cardiff Counci

RH 11

Cymorth i Fenywod

Welsh Women's Aid

RH 12

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

North Wales Fire and Rescue Service

RH 13

Cymdeithas Asiantaethau Gosod Preswyl

Association of Residential Letting Agents

RH 14

Resolve Antisocial Behaviour

Resolve Antisocial Behaviour

RH 15

Cyngor Benthycwyr Morgeisi

Council of Mortgage Lenders

RH 16

The National Trust

The National Trust

RH 17

Martin Hemmings

Martin Hemmings

RH 18

Shelter Cymru

Shelter Cymru

RH 19

The Dispute Service

The Dispute Service

RH 20

Cymdeithas yr Iaith

Cymdeithas yr Iaith

RH 21

Wyn Morgan Lloyd

Wyn Morgan Lloyd

RH 22

Cymorth Cymru

Cymorth Cymru

RH 23

Ffederasiwn y Busnesau Bach

Federation of Small Businesses

RH 24

CLA Cymru

CLA Cymru

RH 25

Cymdeithas Genedlaethol Landlordiaid

National Landlords Association

RH 26

Urdd y Landlordiaid Preswyl

Guild of Residential Landlords

RH 27

Llamau

Llamau

RH 28

Tai Pawb

Tai Pawb

RH 29

Cymdeithas Landlordiaid Preswyl

Residential Landlords Association

RH 30

Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Monmouthshire Housing Association

RH 31

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Welsh Local Government Association

RH 32

Cartrefi Cymunedol Cymru

Community Housing Cymru

RH 33

Cyngor ar Bopeth Cymru

Citizens Advice Cymru

RH 34

Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig

Royal Institution of Chartered Surveyors

RH 35

Ystâd Parc Pont-y-pŵl

Pontypool Park Estate

RH 36

Tenantiaid Cymru

Welsh Tenants

RH 37

Sefydliad Tai Siartredig Cymru

Chartered Institute of Housing Cymru

RH 38

Heather Douglas

Heather Douglas