Cynulliad Cenedlaethol Cymru
The National Assembly for Wales

 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
The Constitutional and Legislative Affairs Committee

 

 

Dydd Llun, 20 Hydref 2014

Monday, 20 October 2014

 

Cynnwys
Contents

Penodi Cadeirydd Dros Dro

Appointment of a Temporary Chair

 

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau

Introduction, Apologies, Substitutions and Declarations of Interest

 

Offerynnau nad ydynt yn Cynnwys Materion i Gyflwyno Adroddiad arnynt o dan Reol

Sefydlog 21.2 na 21.3

Instruments that Raise No Reporting Issues under Standing Order 21.2 or 21.3

 

Papurau i’w Nodi

Papers to Note

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o’r Cyfarfod

Motion under Standing Order 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Meeting

 

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd.

 

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included.

 

Aelodau’r pwyllgor yn bresennol
Committee members in attendance

 

Alun Davies

Llafur

Labour

Eluned Parrott

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Welsh Liberal Democrats

Simon Thomas

Plaid Cymru
The Party of Wales

 

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bresennol
National Assembly for Wales officials in attendance

 

Stephen Boyce

Y Gwasanaeth Ymchwil
Research Service

Gwyn Griffiths

Uwch-gynghorydd Cyfreithiol
Senior Legal Adviser

Ruth Hatton

Dirprwy Glerc
Deputy Clerk

Dr Alys Thomas

Y Gwasanaeth Ymchwil
Research Service

Gareth Williams

Clerc
Clerk

 

Dechreuodd y cyfarfod am 14:29.
The meeting began at 14:29.

 

Penodi Cadeirydd Dros Dro
Appointment of a Temporary Chair

 

[1]               Mr Williams: Good afternoon and welcome to this meeting of the Constitutional and Legislative Affairs Committee. The committee Chair, David Melding, has submitted his apologies for today’s meeting, and the first item of business is therefore the election of a temporary Chair. I therefore invite nominations from committee members for a temporary Chair to be elected under Standing Order 17.22.

 

[2]               Eluned Parrott: I nominate Simon Thomas.

 

[3]               Mr Williams: I see that there are no other nominations and I declare Simon Thomas elected and invite him to take the chair.

 

Penodwyd Simon Thomas yn Gadeirydd dros dro.
Simon Thomas was appointed temporary Chair.

 

14:30

 

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datgan Buddiannau
Introduction, Apologies, Substitutions and Declarations of Interest

 

[4]               Simon Thomas: Diolch yn fawr. I ddechrau, rydym wedi derbyn ymddiheuriadau gan y Cadeirydd, David Melding, fel yr ydych newydd ddweud, ond hefyd gan Suzy Davies a William Powell. Rydym yn croesawu Eluned Parrott yn ôl yn lle William Powell. Bydd y drefn arferol ar gyfer y cyfarfod, wrth gwrs. Nid ydym yn disgwyl larwm tân, felly dilynwch gyfarwyddiadau’r tywyswyr os bydd larwm tân. A wnewch chi droi unrhyw ddyfais electronig yn dawel, o leiaf? Wrth gwrs, bydd y cyfarfod yn Gymraeg a Saesneg. Mae cyfieithiad ar y pryd ar gael ar sianel 1. Os nad oes unrhyw fuddiannau i’w datgan neu unrhyw beth pellach, symudaf at yr eitem nesaf ar yr agenda.

 

Simon Thomas: Thank you very much. To begin with, we have received apologies from the Chair, David Melding, as has just been mentioned, but also from Suzy Davies and William Powell. We welcome Eluned Parrott back, who is substituting for William Powell. The usual arrangements for the meeting apply. We are not expecting a fire alarm, so please follow any instructions from the ushers if there should be a fire alarm. Please, will you switch any electronic devices to silent, at least? Of course, the meeting will be bilingual. Interpretation is available on channel 1. If there are no declarations of interest or anything further, then we will move to the next item on the agenda.

 

14:31

 

Offerynnau nad ydynt yn Cynnwys Materion i Gyflwyno Adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3
Instruments that Raise No Reporting Issues under Standing Order 21.2 or 21.3

 

[5]               Simon Thomas: Mae yna dri yn y fan honno, rwy’n credu. A oes unrhyw gwestiynau, neu a yw pawb yn hapus?

 

Simon Thomas: There are three there, I believe. Are there any questions, or is everyone content?

 

[6]               Alun Davies: Rwy’n hapus gyda’r tri.

 

Alun Davies: I am content with all three.

[7]               Simon Thomas: Mae pawb yn hapus felly, diolch yn fawr.

 

Simon Thomas: So, everybody is content, thank you very much.

Papurau i’w Nodi
Papers to Note

 

[8]               Simon Thomas: Y drydedd eitem, gan nad oes unrhyw adroddiadau pellach yw’r papurau i’w nodi. Un ohonynt yw’r datganiad ysgrifenedig ynglŷn â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, sydd yn gosod allan yr is-ddeddfwriaeth sydd i’w gwneud o dan y Ddeddf. Mae hwn yn ddilyniant i’r hyn yr ydym wedi gofyn amdano fel pwyllgor. Y llall yw llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd, ynglŷn â gwastraff mercwri metalaidd. Mae’r rhain i’w nodi, ond os oes unrhyw gwestiynau, mae croeso i bobl eu gofyn.

 

Simon Thomas: The third item, as there are no further reports, are the papers to note. One is a written statement in relation to the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 and it sets out the subordinate legislation in relation to the Act. This follows on from what we have requested as a committee. The second is a letter from the Chair of the Environment and Sustainability Committee, in relation to metallic mercury waste. Those are to note, but you are welcome to raise any questions should you wish to do so.

[9]               Alun Davies: Rwy’n hapus.

 

Alun Davies: I am content.

[10]           Simon Thomas: Mae pawb yn hapus i’w nodi.

 

Simon Thomas: I see that everyone is content to note those papers.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o’r Cyfarfod

Motion under Standing Order 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Meeting

 

[11]           Simon Thomas: Cynigiaf fod

Simon Thomas: I move that

 

y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(vi).

the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(vi).

 

Gwelaf fod y pwyllgor yn gytûn.

 

I see that the committee is in agreement.

Derbyniwyd y cynnig.
Motion agreed.

 

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 14:32.
The public part of the meeting ended at 14:32.