The Education (Student Loans) (Repayment) (Amendment) Regulations 2014.

These composite Regulations amend some of the provisions in the Education (Student Loans) (Repayment) Regulations 2009 (S.I. 2009/470).

These composite Regulations will apply to England and Wales and are subject to negative resolution procedure in the National Assembly for Wales and in both House of the UK Parliament. Because the Regulations will be subject to UK Parliamentary scrutiny, it is not considered reasonably practicable for this instrument to be made or laid bilingually.

 

 

 

Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) 2014.

Mae'r Rheoliadau cyfansawdd hyn yn diwygio rhai o'r darpariaethau yn Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) 2009 (O.S. 2009/470).

Bydd y Rheoliadau cyfansawdd hyn yn gymwys i Gymru a Lloegr ac maent yn ddarostyngedig i'r weithdrefn penderfyniad negyddol yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ac yn nau Dŷ Senedd y DU. Gan y bydd y Rheoliadau yn ddarostyngedig i graffu gan Senedd y DU, ystyrir nad yw'n rhesymol ymarferol i'r offeryn hwn gael ei wneud na'i osod yn ddwyieithog.