Cynulliad Cenedlaethol Cymru
The National Assembly for Wales

 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
The Constitutional and Legislative Affairs Committee

 

 

Dydd Llun, 27 Ionawr 2014

Monday, 27 January 2014

 

Cynnwys
Contents

           

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datganiadau o Fuddiant
Introduction, Apologies, Substitutions and Declarations of Interest

 

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys Materion i Gyflwyno Adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3
Instruments that raise no Reporting Issues under Standing Order 21.2 or 21.3

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o’r Cyfarfod
Motion under Standing Order 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Meeting

 

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd.

 

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included.

 

Aelodau’r pwyllgor yn bresennol
Committee members in attendance

 

Suzy Davies

Ceidwadwyr Cymreig
Welsh Conservatives

Julie James

Llafur
Labour

David Melding

Ceidwadwyr Cymreig (y Dirprwy Lywydd a Chadeirydd y Pwyllgor)
Welsh Conservatives
(the Deputy Presiding Officer and Committee Chair)

Eluned Parrott

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Welsh Liberal Democrats

Simon Thomas

Plaid Cymru
The Party of Wales

 

Eraill yn bresennol
Others in attendance

 

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bresennol
National Assembly for Wales officials in attendance

 

Gwyn Griffiths

Uwch-gynghorydd Cyfreithiol
Senior Legal Adviser

Ruth Hatton

Dirprwy Glerc
Deputy Clerk

Dr Alys Thomas

Y Gwasanaeth Ymchwil

Research Service

Gareth Williams

Clerc
Clerk

 

Dechreuodd y cyfarfod am 14:29.
The meeting began at 14:29.

 

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datganiadau o Fuddiant
Introduction, Apologies, Substitutions and Declarations of Interest

 

[1]               David Melding: Good afternoon and welcome to this meeting of the Constitutional and Legislative Affairs Committee. I will quickly run through the housekeeping arrangements. I do not expect a routine fire drill, so if you hear the alarm, please follow the instructions of the ushers. Please switch off all mobile phones and other electronic equipment. These proceedings will be conducted in Welsh and English. A translation is available on channel 1 and you can amplify proceedings on channel 0.

 

14:30

 

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys Materion i Gyflwyno Adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3
Instruments that raise no Reporting Issues under Standing Order 21.2 or 21.3

 

[2]               David Melding: Item 2 concerns instruments that raise no reporting issues, but they are listed there for us, if there are any queries. I see that you are all content.

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o’r Cyfarfod
Motion under Standing Order 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Meeting

 

[3]               David Melding: I move that

 

the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(vi).

 

[4]               I do not see any Member objecting, so please switch off the broadcasting equipment.

 

Derbyniwyd y cynnig.
Motion agreed.

 

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 14:30
The public part of the meeting ended at 14:30