Adroddiad gan Merched y Wawr

 

  1. Fel elusen rydym eisoes yn gweld nifer o effeithiau negyddol – costau tanwydd yn rhwystro pobl rhag mynychu digwyddiadau a chostau uwch o ran staff a swyddogion yn teithio i fynychu gweithgareddau.
  2. Mae costau trydan, dwr, nwy, treth cyngor, bwyd, papur, nwyddau i gyd yn codi ond hynny ddim yn cael ei adlewyrchu yng nghodiadau cyflog i staff ac yn eu gwneud yn fwy anodd i aelodau fedru fforddio berthyn i elusennau hamdden a gwario arian ar bleserau bywyd e.e. bwyta allan, mynychu gweithgareddau cymdeithasol.
  3. Dros y penwythnos fe wnaethom gynnal Penwythnos Preswyl – fel arfer mae tua 300 yn aros eleni 171 oedd wedi dod, ac yr oedd amryw wedi dweud mae gofidio am gostau y gaeaf oedd wedi eu rhwystro rhag mynychu fel preswylwyr.  Roedd hyn yn wir am amryw o bensiynwyr sydd wedi colli hyder ôl covid, sy’n unig ac yn pryderu yn fawr am gynhesu eu cartrefi a medru fforddio prynu bwyd i’w cynnal dros y misoedd nesaf. 
  4. Rydym yn trefnu tripiau fel rhan o’r gynhadledd ac o gymharu gyda 3 mlynedd yn ôl roedd cost yn 2019 yn £5 y pen, eleni yr oedd yn £11 y pen a hynny ar ôl ei chael yn anodd iawn i gael cwmni oedd efo gyrwyr yn medru gweithio ar ddydd Sadwrn a chost tanwydd.

 

1.   Rydym yn rhedeg Canolfan Gymunedol yn Aberystwyth ac yn bryderus iawn a fyddwn yn medru fforddio ei chadw yn agored oherwydd y costau cynyddol o wresogi hen adeilad dros fisoedd y gaeaf.  Mae’r grwpiau sy’n eu defnyddio yn cynnwys Urdd Sant Ioan, Grŵp Dyslecsia, Cynghorwyr sy’n cyfarfod pobl sydd wedi bod yn ddibynnol ar gyffuriau, grŵp Ioga llesol  ar Gwasanaeth Iechyd i enwi dim ond rhai.

2.   Mae cost y we fyd eang, cyfleustodau, bwyd a diod a chostau yswiriant a gweithwyr megis trydanwyr i gyd wedi codi yn sylweddol hefyd sy’n ychwanegu at gostau cynnal a chadw adeilad cymunedol

1.   Mae wir angen cymorth ar adeiladau cymunedol elusennol i gynnal a chadw ein cymuned ac mae angen presgripsiwn llesiant i bobl hyn fedru fforddio mynychu gweithgareddau gan elusennau megis Merched y Wawr.

2.   Mae angen ystyried unigrwydd cymdeithasol a hefyd costau uwch i gynnal gweithgareddau mewn ardaloedd gwledig lle nad oes is-adeiladedd o drafnidiaeth cyhoeddus a chadw costau llogi adeiladau cymunedol yn fychan er mwyn sicrhau parhad i weithgarwch cymunedol.

3.   Mae wir angen ymyrraeth gan Lywodraeth Prydain a Chymru ar yr hyn a wnaed gan fanc HSBC yn ystod y flwyddyn sef codi £5 y mis o gostau ar bob cyfrif elusen sef £60 y flwyddyn, ynghyd a chodi am fynd a arian i fewn i’r banc neu eu dynnu allan – mae hyn yn cael effaith andwyol ar ein grwpiau cymunedol.  Ac mae’r banciau bron a’i gwneud yn amhosibl i agor cyfrif newydd, mae hyn yn peri gofid enfawr i elusennau fel ein un ni ac yr ydym yn barod wedi colli amryw o ganghennau a chlybiau oherwydd hyn.

1.   Mae hyn yn effeithio ar bob un unigolyn, mae pawb yn pryderi, ond mae y rhai sy’n hyn, yn fregus neu yn unig yn amlwg yn dioddef mwy gan nad oes modd iddynt rannu eu pryderon. 

2.   Mae pobl yn ei chael yn anodd i drafod pryderon gydag eraill ac mae pobl hyn yn cael hi yn anoddach fyth i ddefnyddio technoleg – felly yn methu a chael gostyngiadau sy’n cael eu cynnig am brynu ar y we ac yn sicr yn methu a chwilota am y fargen orau trwy fynd ar y rhyngrwyd.

3.   Un elfen arall sy’n pryderi nifer fawr o bobl hyn a rhai sy’n byw mewn ardaloedd gwledig ydyw diffyg banciau a lle i droi i drafod eu anghenion bancio – mae yn gywilyddus i feddwl bod pobl o Bermo yn Gwynedd yn gorfod teithio i Aberystwyth i gael gwasanaeth wyneb yn wyneb mewn banc.

4.   Hefyd rydym yn bryderus iawn am y diffyg cefnogaeth i adeiladau cymunedol – mae yn amhosibl mewn rhai cymunedau i gynnal cyfarfod gan nad oes adeilad pwrpasol e.e. Ysgol gynradd wedi cau, capel ag eglwys a’i ystafelloedd wedi cau, tai tafarndai a gwestai wedi cau, hen neuadd y plwyf wedi cau a chostau yswiriant, iechyd a diogelwch a cynnal a chadw a diffyg aelodau i bwyllgorau adeiladau cymunedol yn ei gwneud yn haws i gau na chadw yn agored