Cynulliad Cenedlaethol Cymru
The National Assembly for Wales

 

 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
The Constitutional and Legislative Affairs Committee

 

 

 

Dydd Llun, 26 Tachwedd 2012
Monday, 26 November 2012

 

 

Cynnwys
Contents

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datganiadau o Fuddiant

Introduction, Apologies, Substitutions and Declarations of Interest

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog Rhif 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o’r Cyfarfod

Motion under Standing Order No. 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Meeting

 

 

ofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd.

 

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included.

 

 

Aelodau’r pwyllgor yn bresennol
Committee members in attendance

 

Jocelyn Davies

Plaid Cymru (yn dirprwyo ar ran Simon Thomas)
The Party of Wales (substitute for Simon Thomas)

 

Suzy Davies

Ceidwadwyr Cymreig
Welsh Conservatives

 

Vaughan Gething

Llafur (yn dirprwyo ar ran Julie James)
Labour (substitute for Julie James)

 

David Melding

Y Dirprwy Lywydd a Chadeirydd y Pwyllgor
The Deputy Presiding Officer and Committee Chair

 

Eluned Parrott

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Welsh Liberal Democrats

 

 

Swyddogion Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn bresennol
National Assembly for Wales officials in attendance

 

Gwyn Griffiths

Uwch-gynghorydd Cyfreithiol
Senior Legal Adviser

 

Ruth Hatton

Dirprwy Glerc
Deputy Clerk

 

Owain Roberts

Y Gwasanaeth Ymchwil
Research Service

 

Dr Alys Thomas

Y Gwasanaeth Ymchwil
Research Service

 

Gareth Williams

Clerc
Clerk

 

Dechreuodd y cyfarfod am 2.31 p.m.
The meeting began at 2.31 p.m.

 

 

Cyflwyniad, Ymddiheuriadau, Dirprwyon a Datganiadau o Fuddiant
Introduction, Apologies, Substitutions and Declarations of Interest

 

 

[1]               David Melding: Good afternoon, and welcome to this meeting of the Constitutional and Legislative Affairs Committee. To start with the apologies, Julie James and Simon Thomas apologise for their absence, and I am pleased to welcome Vaughan Gething and Jocelyn Davies, who will be substituting for them, respectively.

 

 

Cynnig o dan Reol Sefydlog Rhif 17.42 i Benderfynu Gwahardd y Cyhoedd o’r Cyfarfod
Motion under Standing Order No. 17.42 to Resolve to Exclude the Public from the Meeting

 

 

[2]               David Melding: I move that

 

 

the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting and next week’s meeting in accordance with Standing Order No. 17.42.

 

 

[3]               Do Members agree? I see that no-one disagrees. Therefore, I ask that we switch off all the broadcasting equipment and we will go into private session.

 

 

Derbyniwyd y cynnig.
Motion agreed.

 

 

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 2.31 p.m.
The public part of the meeting ended at 2.31 p.m.